DUK

/DUK
­

Dažniausiai užduodami klausimai:
Atkūrus arba įveisus mišką, kol susiformuos jaunuolynas (minkštųjų lapuočių želdiniuose ir žėliniuose –iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių –iki aštuonerių metų), miško želdiniai ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi pagal Aplinkos
ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.
Miškas atkuriamas ir įveisiamas mišką želdinant arba jam želiant, laikantis  Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. Želdintinose ir atželiančiose kirtavietėse ir degavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo, žuvę želdiniai ir žėliniai- ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai
iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. Miškas laikomas atkurtu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.
Miškas turi būti atkurtas ir įveistas miško sodmenimis, kurių kilmė ir kokybė
atitinka Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus.

Laikotarpis tarp dviejų kirtimų nuo 8 iki 20 metų – t. y. kirsti gali ne jaunesnį nei 8 metų ir ne vyresnį nei 20 metų medyną. Jei laikotarpis tarp 2 kirtimų iki 8 metų – tai būtų labai trumpos rotacijos želdiniai, o jei virš 20 metų – tai būtų normalaus kirtimų amžiaus ūkiniai miškai.

Įgyvendinimo taisyklių 22 punktas – „parama neteikiama, jei atkuriamas miškas arba miškas veisiamas plote, kuriame plynai iškirsti savaime mišku apaugantys ar apaugę plotai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą arba VMT duomenų bazę kaip miškas arba žemė apauganti mišku”.
Dėl LR valstybės miškų kadastro duomenų tikslinimo – jei žemės savininko nuomone miškas pas jį inventorizuotas ir į miškų kadastrą įtrauktas nepagrįstai, jis gali parašyti prašymą Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriui dėl klaidos ištaisymo, kreiptis į Valstybinį miškotvarkos institutą, kad pakartotinai inventorizuotų sklypą arba gali samdyti projektuotoją. Tada instituto arba samdytas projektuotojas vietoje inventorizuoja sklypą ir jeigu nustato, kad miškas inventorizuotas nepagrįstai, naujos inventorizacijos duomenis suderina su VMT Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio specialistu ir kreipiasi į Miškų kadastro skyrių dėl klaidos ištaisymo.

Fizinis asmuo, gabendamas apvaliąją medieną, pagamintą jam nuosavybės teise priklausančiame miške, kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti Leidimai kirsti mišką yra neprivalomi, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabendamas apvaliąją medieną, pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti privalomi Leidimai, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, Leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabenimo lapo nereikia gabenant iki 3 kietmetrių medienos ir iki 3 kilometrų atstumu.

Nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą (registro pažymos originalą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo dokumentus.

Daugumoje atveju kirstinus medžius atrenka pats miško savininkas (galima pažymėti žievės patašymu, dažais, rėžtuku, asmeniniais žymekliais), bet nebūtina. Žymėti privaloma storesnius kaip 16 cm kertamus medžius, vykdant neplynus pagrindinio naudojimo kirtimus. Pažymėti privaloma nekertamus ir biologinei įvairovei paliekamus medžius (1,2-1,5 m aukštyje aplink stiebą apskutant žievę ne siauresne kaip 5 cm juosta, arba nudažant juostą ryškiais dažais).

Reikėtų kreiptis pas matininką arba pas miškininką specialistą.

Reikia raštiško visų bendraturčių sutikimo.

Vykdant plynus ir neplynus pagrindinio naudojimo kirtimus (išskyrus baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą, šiuo atveju reikalingi Pranešimai).

Ribinei linijai kirsti 1,5 metro į savo pusę, nereikia nei Leidimo kirsti mišką, nei Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, tačiau savininkui reikėtų gerai įsitikinti ar linija miške yra pažymėta teisingai

Privataus miško savininkas be Leidimo kirsti mišką ir be Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, gali kirsti ribines linijas (1,5 metro į savo pusę), sausuolius, vėjavartas, vėjalaužas, vykdyti jaunuolynų ugdymą iki 20 metų medynuose.

    Pagal Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką galima vykdyti:

  • atrankinius sanitarinius kirtimus;
  • baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
  • neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
  • plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
  • retinimo ir einamuosius kirtimus.

Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti miško kirtimą pagal pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, privalo pateikti raštu pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku, arba per ALIS programą Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniams poskyriams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų miškai. Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų negavę neigiamo Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio atsakymo ar gavę suderinimo anksčiau, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.

Vidinės miškotvarkos projektas nebūtinas:

  • Vykdant kirtimus sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto.
  • III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;
  • III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;

 

Privataus miško savininkas be Leidimo kirsti mišką ir be Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, gali: kirsti ribines linijas (1,5 metro į savo pusę), vykdyti jaunuolynų ugdymą, atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami vėjavartos, vėjalaužos ir sausuoliai. Dėl kitų kirtimų jiems reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinius poskyrius, arba pateikti Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką.